STATE CENTERS

Jharkhand
Acting Chairman – Dr. Vishnu Rajgadia
202, Paramsukh Apartment
Pahadi Mandir Lane, Ratu Road,
Ranchi- 834001
Jharkhand
vranchi@gmail.com
Karnataka
Chairman – Shri V. Balasuramanian
4/1, Hall Road, Richards Town,
Bangalore – 560005, Karnataka
vbalu41@gmail.com
Secretary – Shri Mathews Philip,
mathews.ashok@gmail.com
Kerala
Acting Chairman – Shri M. N. Krishnamurthy
krishnamurthymn19@gmail.com
Patron– Shri  N. R. Madhava Menon
Email: profmenon.milat@gmail.com
Odisha
Chairman – Shri Jagadanand
17, Govind Vihar
Behind Ekamra Cinema
Bhubneswar
jagdaj@gmail.com
General Secretary – Shri R. B. Patnaik
132, Jagannath Vihar, Road- 1, Lane – 5
Bhubneshwar- 751003
Rajasthan
Chairman- Shri G. S. Hora
103, Jai Jawan III
J. Z. N. Marg, Jaipur-302017 (Rajasthan)
hhorags@gmail.com
Uttar Pradesh
Chairman Justice (Retd.) Kamleshwar Nath
‘Gunjan’,  C-105, Nirala Nagar,
Lucknow – 226 020
justicekn@gmail.com
Secretary – Shri D C Verma,
C- 425, Indira Nagar, Lucknow -226016
dcverma06@hotmail.com
Treasurure– Shri Narendra Deo,
deonarendra740@gmail.com